szerda, április 28

Szombat

A szombati kirándulásról egy fogalmazást készítettünk Lidivel Bogdán tanár úr kérésére. Itt van a fogalmazás.

2010/04/24 Szombatra Bogdán Lajos tanár úr osztálykirándulást szervezett a számunkra. A kiránduláson részt vet a hetedik osztály tizenkét tanulója és a nyolcadik osztály két tanulója. Szombat reggel 08:00 indultunk el a Nagy Medve barlang felé. Ez volt a kirándulásunk fő célja. A Medve barlangban gyönyörű cseppkőképződményeket láthattunk.

Kirándulásunk második felében Nagyvárad jellegzetes helyeire látogattunk el. Először a Lotus nagyáruházba jártunk. Amiután a nagyváradi várat nézhettük meg. 1241-es tatárjáráskorVáradteljesenelpusztult.A várat e tragikuseseménytkövetőenVinczepüspökállítottahelyre. 1570-1596 közöttépültVáradújváraazolaszkésőreneszánszszellemében.A vár most újjabújjításokonesikát.

A Holdastemplomelőtt is elhaladtunk. Ennekaz a jellegzetességehogy van egygömb a tornyánaminekegyikfelesárgamásikfelefeketeésezannakfügvényébenforogahogy a hold éppáll.

A Holdastemplomutánmegnéztük a SzentLászlótemplomot.Atemplom.azutolsó tatárdúlást követően 1717 és1733 közöttépültfel, grófCsákyImre esztergomi kanonok, váradipüspökiműködésealatt. A templomtornya 1790-ben készült el. Az 1960-as években a románkommunistahatalom le akartarombolni, de a városmagyarságaésazapátplébános, ÓpalotaiJános élőláncotalkotvaéjjel-nappalvédték a templomot, dacolva a romántitkosszolgálatfenyegetéseivel. Végüllerombolninemmertékugyan, de sokemberthosszúbörtönévekreítéltek, vagyplébánosátelhelyezték.

Eztkövetően a Saspalotán is átsétáltunk. AFeketeSaspalota, 1907-1909 közöttépült.A bejáratátegyüvegfestménydíszítíamiegysastábrázol.

A Saspalotátólnemmesszetalálható a váradizsinagóga.

December 1. Parkon is átsétáltunk,ittáll 1959-től a románkatonaszobra, amit a sokártatlan ember haláláértállítottakfel. A PetőfiSándorparkon is keresztűlmentünk.(azegykoriSchlauch-kert, a rómaikatolikuspüspökipalotaközvetlenszomszédságában)Gyereknapokatszerveznekitt, veleszembenegyóvoda is talalható.

A Püspökipalotát is megcsodálhattuk.ÉpítésétPatachichÁdámpüspökségealatt, 1761-ben kezdték el, 1777-ben fejezték be. Főbejáratávalszembentalálható a TóthIstvánáltalkészített SzentLászló bronzszobor, amelyet SchlauchLőrinc bíborosszenteltfel 1893.szeptember 10-én. A szobor, azőtkörülvevőnégyoroszlánnalegyütteredetileg a városfőterénállott, ahonnan a románuralombeálltával el kellettmenekíteni.

AzAdy.Endremúzeumnál is jártunk, amit 1955-ben nyíltmeg. AdyEndreemlékéreépültaki 1900 januárjától 1903 októberéigittélt.

A múzeummellettalálhatóazIgazságügyipalota, valamint a börtön.

ÁllamiSzínházelőtt is elsétáltunk. Eredetileg Szigligeti Ede nevétviselte,előtteSzigligeti Ede mellszobra, Margó Ede alkotása, melyet 1912-ben állítottak a színházelé.

Városházát is láttukés a Körösparton is sétáltunk..

UtoljáraKanonok-sorjánmentünkát.Klasszicistabeütésűbarokkstílusbanépült 1760-1875 között.Szombat este 21.00 órakkor pedig hazaérkeztünk.

Nincsenek megjegyzések: